Маникюр според зодията

Интересна идея е да нарисуват зодиакалния ти знак върху нокътната плочка, но  как­ва трябва да е ос­но­ва­та? Цвят, бли­зък до сти­хия­та на зна­ка.

Зна­ци­те на Огъ­ня – Ове­н, Лъв, Стре­лец

Тяхна­та па­лит­ра е чер­ве­ният и жъл­тият цвят и всич­ки нюан­си в диа­па­зо­на меж­ду тях. За­що­то име­нно та­зи га­ма съот­ветс­тва на ек­стре­мал­ни­те “о­г­не­ни” ха­рак­те­ри. За ос­но­ва се взе­ма ог­не­но­чер­вен лак. Зо­диа­кал­ният знак се из­ри­су­ва със “з­лат­ни” ка­мъ­че­та и ме­тал­ни “пе­рлич­ки­”. Краи­ща­та на кар­тин­ки­те се боя­дис­ват със среб­ро или се до­пъл­ват със сре­бър­на иви­чка. За фик­си­ра­не мо­же да се из­пол­зва проз­ра­чен зла­тист или кре­мав лак.

Зна­ци­те на Зем­ята – Те­лец, Де­ва, Ко­зи­рог

В тех­ния ар­се­нал са ро­зо­вият, зе­ле­ният, свет­ло- и тъм­но­си­ният цвят. Друг ва­риант на па­лит­ра­та на Зем­ята са всич­ки нюан­си на каф­яво­то. При то­ва из­бо­рът трябва да спре или на пър­вия, или на вто­рия ва­риант. Зо­диа­кал­ният знак се изо­браз­ява в кръг­ла “ра­мка­”. Ри­сун­ка­та трябва да се ук­ра­си с ме­тал­ни плас­тин­ки и да се фик­си­ра с без­цве­тен лак, вър­ху кой­то мо­же да се на­не­се тъ­нък пер­лен слой.

Зна­ци­те на Въз­ду­ха – Близ­на­ци, Вез­ни, Во­до­лей

Цве­то­ве – сре­бъ­рен, бял, свет­ло­син, ора­нже­в, всич­ки нюан­си на жъл­то­то. Ри­сун­ка­та се пра­ви с тъм­но­син, бял и че­рен лак и се ук­рас­ява с ка­мъ­че­та. Мо­же да се из­пол­зват за ук­ра­са ап­ли­ка­ции от плат. От­го­ре се на­нася без­цве­тен лак.

Зна­ци­те на Во­да­та – Рак, Скор­пион, Ри­би

Нок­ти­те се пок­ри­ват с не­жен ро­зов лак и пре­ди той да е из­съх­нал, се изо­браз­ява­т сим­во­ли­те на зна­ка с ми­ниа­тюр­ни “б­риля­нтче­та” или блест­ящи мъ­нис­та. Ри­сун­ка­та се фик­си­ра с гъст слой проз­ра­чен лак. Вър­ху не­го по края на нок­ти­те се на­нася бял лак.

 

 

източник: ladymagazine.bg

снимка:behance.net

No Comments Yet

Leave a Reply